Šumava

Šumava

ubytování v hotelech a pensionech Šumava - 17 hotelů a penzionů

Mapa Šumava

Šumava

Šumava se nachází na jihozápadní hranici České republiky u hranic s Německem a Rakouskem. Nejvyšším vrcholem na Šumavě je Velký Javor (1456 m) na bavorské straně hranice. Nejvyšším vrcholem české části je Plechý (1378 m). Ubytování na Šumavě nabízíme v řadě příjemných hotelů, pensionů a apartmánů.

Délka Šumavy od údolí Chodské Úhlavy k Vyšebrodskému průsmyku je asi 120 km, maximální šířka Šumavy a jejího podhůří je 45 km. Hřebenem Šumavy prochází hlavní evropské rozvodí mezi Černým a Severním mořem. Na bavorské a rakouské straně klesá pohoří výrazně, na české straně pozvolně. Na rozsáhlé ploché horské pláně vyčnívají klenby hlavních vrcholů.

 

Šumava se dělí do šesti podcelků: Železnorudská hornatina, Šumavské pláně, Boubínská hornatina, Trojmezná hornatina, Želnavská hornatina a Vltavická brázda.

Šumava nabízí množství možností jak pro letní, tak pro zimní rekreaci. K nejvýznamějším střediskům rekreace patří Špičácké sedlo, Zadov a Churáňov, Antýgl, Srní, Modrava nebo Lipenská vodní nádrž.

Lipno

Údolní nádrž Lipno se rozkládá v Chráněné krajinné oblasti ŠUMAVA v nadmořské výšce 726 m n.m. Umělé jezero je právem nazýváno jihočeským mořem. Jedná se o největší vodní plochu v České republice. Plocha hladiny Lipenské údolní nádrže je při nejvyšším vzdutí 48700 km˛, délka v podélné ose nádrže je 48 km. V místě největší šířky u Černé v Pošumaví činí vzdálenost obou břehů 10 km. Lipenská nádrž je poměrně mělká, její průměrná hloubka je 6,5 m, maximální hloubka dosahuje 21,5 m. Nádrž má objem 306 mil. m3 vody a shromažďuje vodu z povodí o celkové ploše 950,56 km2.

Vodní dílo Lipno vzniklo v letech 1952 - 1959. Jedná se v časovém sledu o čtvrtý stupeň tzv. Vltavské kaskády (dříve již byly vybudovány přehrady Vrané /1935/, Štěchovice /1945/ a Slapy /1954/). Lipno tedy bylo prvním poválečným vodním dílem a vytvořilo tehdy největší umělou vodní plochu u nás. V oblasti Lipna byly postupně vybudovány dva přehradní stupně. Lipno I je hlavní přehradou, níže po proudu byla nad Vyšším Brodem postavena přehrada Lipno II jako vyrovnávací nádrž pro vodu vypouštěnou z horní přehrady.

Železná Ruda

Původně malá osada v údolí Řezné na Výšinné stezce. V 16. stol. objevena ložiska železné rudy, při nichž v r. 1526 vznikla huť. Ve 2. polovině 17. stol. byla na úpatí Pancíře založena sklárna. V r. 1772 koupil zdejší panství člen významné sklářské rodiny Jan Jiří Hafenbrädl. V r. 1841 vznikla nová sklárna v místní části Alžbětín - produkovala hlavně tabulové a zrcadlové sklo. Rozvoji obce napomohlo vybudování železniční trati z Plzně do Bavorska v r. 1877. Dnes je Železná Ruda nejvýznamnějším centrem rekreace a sportu v západní části Šumavy.

Klatovy

Město Klatovy bylo založeno jako královské v letech 1260-63 na místě starší osady na obchodní cestě z Čech do Bavorska. Od r. 1419, kdy měšťané vyplenili klášter, se město stalo významnou husitskou baštou. Později podporovalo krále Jiřího z Poděbrad a v r. 1547 bylo uváděno jako sedmé nejbohatší u nás. V r. 1620 obsadilo Klatovy císařské vojsko, majetek byl zkonfiskován. Klatovy se vzpamatovaly. V r. 1813 byla z Nancy dovezena semena karafiátů - tím byl položen základ ke slavné tradici pěstování těchto květin. Jedno z našich nejkrásnějších měst je městskou památkovou rezervací.

Sušice

Centrum horního Povltaví při soutoku Otavy s Roušarkou. Slovanská osada rýžovníků zlata existovala v místech starého keltského osídlení již v 11. a 12. stol., později byla povýšena na městečko - v letech 1192-1273 ovšem náležela k Bavorsku, k Čechám ji připojil až král Přemysl Otakara II. po r. 1260. Ten na pravidelném šachovnicovém půdorysu založil nové královské město, obehnané v letech 1322-25 dvojitým pásem hradeb. Za husitských válek se město přidalo na stranu kališníků, v 16. století bohatlo díky výhodné poloze na jedné z větví Zlaté stezky, za třicetileté války je vydrancovali Švédové. V 19. stol. začal průmyslový rozvoj, tehdy také zahájena výroba zápalek.

Prašily

Horská ves Prašily, původně Gattermayerova huť, založená v 18. stol. při sklárně uprostřed králováckých pastvin. Poslední huť ukončila činnost v r. 1824 a areál sklárn byl přestavěn na výrobnu ručního papíru. Ta vyhořela r. 1933. Po odsunu německých obyvatel po r. 1945 a začlenění obce do ostře střeženého příhraničního prostoru a vojenského výcvikového prostoru Dobrá Voda Prášily přišly o řadu objektů, naštěstí ale nezanikly. Dnes jsou opět střediskem turistiky a rekreace.

Albrechtice na Šumavě

Horská ves ve svahu na úbočí Sedla, založena spolu s kostelem ve 12. stol. českým králem Vladislavem II., jméno podle solnohradského biskupa Albrechta, který 5. 1. 1179 vysvětil zdejší svatyni. Po 600 let v majetku winderberského kláštera v Bavorsku.

Kvilda

Horská obec, centrum letní i zimní rekreace uprostřed Šumavských plání, původně osada při rýžovištích zlata, založená kolem r. 1500 na trase Horní Zlaté stezky, později řada skláren a železných hamrů, dřevozpracující výroba.

Přírodní zajímavosti: v okolí několik chráněných vrchovištních rašelinišť: Jezerní slať (2 km ssz.)s vyhlídkovou věží a porostem břízy zakrslé, Tetřevská slať (2,5 km zsz.), Pod Tetřevem (1 km záp.). Asi 5 km západně chráněné území Pramen Vltavy se zdrojnicí nejdelší české řeky.

Domažlice

Městská památková rezervace a centrum rázovité oblasti Chodska, původně trhová osada zmiňovaná již r. 971, přebudovaná Přemyslem Otakarem II. po r. 1260 na město. Konaly se tu zemské sněmy. Rozkvět města se zpomalil po bitvě na Bílé hoře, další vzestup v 19. stol.

Vimperk

Horské město, významné společenské, kulturní a průmyslové středisko k údolí Volyňky ve Vimperské vrchovině. Založeno ve 13. stol. jako podhradí raně gotického hradu na trase jedné z větví Zlaté stezky, od r. 1359 městečko a od r. 1479 město. V r. 1423 vypáleno husity, od r. 1547 v držení Rožmberků. Dlouholeté spory s Prachaticemi o výhody z provozu Zlaté stezky většinou rozhodnuty ve prospěch Prachatic. Velké požáry v letech 1665, 1861 a 1904. Od 19. stol. rozvoj průmyslu. Sídlo správy Národního parku Šumava.

Prachatice

Historické město na Zlaté stezce pod vrchem Libín, založené koncem 13. stol., poprvé připomínané r. 1312, městská práva od r. 1323, v 16. stol. v držení Rožmberků. Město zbohatlo především z obchodu se solí, dováženou z Bavorska, od 17. stol. úpadek. Městská památková rezervace.

Přírodní zajímavosti: - přírodní památka Žižkova skála nad severním okrajem města, výrazná vypreparovaná křemenná žíla, z vrcholu krásný výhled na město a horu Libín.

Pramen Vltavy

Leží při jihovýchodním úpatí Černé hory (1.315 m) nedaleko státní hranice se Spolkovou republikou Německo. Pramen, který zde vytéká, je považován za nejzazší prameniště naší nejdelší řeky - Vltavy. Potůček je od pramene až k Borové Ladě nazýván Černý potok, dále již nese označení Teplá Vltava. Již v období před 2. světovou válkou bylo místo hojně navštěvováno turisty a stávala zde i turistická chata, postavená v roce 1922.

Za války sem byl umístěn pracovní tábor důstojníků sovětské armády. Dnes je prameniště upraveno pro veřejnost a o zdejší přírodě a historii informují přehledné informační tabule.

Přístup k pramenům Vltavy je možný po trase modré značky z obce Kvilda (asi 6 km). Těsně před cílem vede značka starým smrkovým porostem pralesního charakteru. Od pramene je možné pokračovat po červené značce (asi 4 km) k rezervaci Bučina, u níž byl vybudován hraniční přechod do SRN (pro pěší a cyklisty). Zpět do Kvildy se mohou návštěvníci vrátit z Bučiny po trase zelené značky. Přístup k pramenům umožňuje i trasa červené značky z Modravy (asi 12 km) nebo ze Strážného (18 km). Místo je dnes součástí I. zóny Národního parku Šumava a je chráněno statutem přírodní památky.

Boubín

Boubín (1362 m) tvoří spolu s ostře tvarovaným Bobíkem (1264 m) charakteristickou siluetu. Na vrcholu (bez rozhledu) najdeme chráněný trigonometrický bod I. řádu a malý obelisk s nápisem 'Kardinal Fürst von Schwarzenberg, 3.8.1867' na paměť návštěvy pražského arcibiskupa.

Boubínský prales (920 - 1110 m) o rozloze 666,41 ha byl vyhlášen národní přírodní rezervací již v roce 1858. Světově známý prales leží na jihovýchodním úpatí hory Boubín. Dnešní jádro Boubínského pralesa, tvořené zejména bukem, smrkem a jedlí, je nejzachovalejším zbytkem původních rozsáhlých šumavských smíšených horských lesů, tzv. pomezního hvozdu. Nejstarší smrky a jedle dosahují stáří 300 - 400 let. Prastaré smrky a jedle vyčnívají vysoko z husté korunové klenby tvořené převážně bukem a udivují nás svými rozměry a zajímavými tvary kmenů. Největší boubínský smrk 'Král smrků', který padl 4.12.1970, měl ve výšce 1,3 m od země obvod 508 cm, výšku 57,2 m a objem téměř 30 m3. Vedle tohoto velikánu nás upoutají i četné další stromy s neobvyklými růstovými deformacemi, jako jsou mohutné nádory, dvojáky, harfovitě zmnožené kmeny, nebo smrky stojící na široce rozkročených chůdových kořenech a další růstové zajímavosti.

Boubínské jezírko (925 m) bylo vybudováno v r. 1836 jako umělá vodní nádrž pro umožnění plavby dřeva z boubínských lesů do sklárny v Lenoře. Rozloha jezírka je 0,37 ha, jeho největší hloubka u výpusti dosahuje 4 m.

Kolem jádra pralesa je vedena okružní naučná stezka "Boubínský prales". Výchozím místem je Boubínské jezírko. Délka trasy je 3,8 km, trasa obsahuje 8 zastávek.

Milešický prales (1080-1120 m), rezervace 8,30 ha, na svahu hlavního hřebenu Boubínské hornatiny mezi Boubínem a Bobíkem.

Kubova Huť je středisko letní i zimní rekreace a východisko na Boubín. Nachází se zde nejvýše položená železniční stanice v Čechách (995 m). V obci je několik lyžařských vleků, výborné sněhové podmínky - běžecké i sjezdové lyžařské tratě.

Lyžování Šumava

Šumava se nachází na jihozápadní hranici České republiky u hranic s Německem a Rakouskem. Nejvyšším vrcholem na Šumavě je Velký Javor (1456 m) na bavorské straně hranice. Šumava nabízí vhodné podmínky pro lyžování po celou dobu zimní sezóny. Mezi oblíbená střediska lyžování Šumavy patří Zadov, který nabízí 4 vleky a 1 lanovku, a areál Špičák, který nabízí 9 vleků.

 

Fotogalerie Šumava

 

VÝHODNÉ NABÍDKY cestovní kanceláře na e-mail

LASTMINUTE nabídky ubytování

kompletní nabídka ubytovacích zařízení

Wellness hotel SVORNOST,

Harrachov

Wellness hotel SVORNOST

od 695 KčLůžko se snídaní v 1/2

Hotel THERMAL VARGA,

Velký Meder

Hotel THERMAL VARGA

od 1 240 KčLůžko se snídaní v 1/2

Středověký Hotel DĚTENICE,

Dětenice

Středověký Hotel DĚTENICE

od 945 KčLůžko se snídaní v 1/2...

Chata NA ŠPICI,

Benecko

Chata NA ŠPICI

od 690 KčLůžko s polopenzí v 1/4

Penzion BORŮVKA,

Špindlerův Mlýn

Penzion BORŮVKA

od 200 KčPřistýlka se snídaní, dítě do...

Interhotel MONTANA,

Špindlerův Mlýn

Interhotel MONTANA

od 1 400 KčLůžko s polopenzí v 1/2

Wellness Hotel ASTRA,

Špindlerův Mlýn

Wellness Hotel ASTRA

od 875 KčOsoba s polopenzí ve...

Hotel ŠPINDLEROVA BOUDA,

Špindlerův Mlýn

Hotel ŠPINDLEROVA BOUDA

od 570 KčOsoba se snídaní ve...

Hotel ASTORIA,

Janské Lázně

Hotel ASTORIA

od 550 KčLůžko s polopenzí v 1/2...

Lázeňský hotel TERRA Superior,

Janské Lázně

Lázeňský hotel TERRA Superior

od 1 100 KčLůžko se snídaní v 1/2...

Chatová osada DOBROTA,

Staré Splavy

Chatová osada DOBROTA

od 250 KčLůžko bez stravy v chatce bez...

Hotel OLYMPIE,

Špindlerův Mlýn

Hotel OLYMPIE

od 1 050 KčLůžko se snídaní

Hotel PYTLOUN,

Harrachov

Hotel PYTLOUN

od 730 KčLůžko se snídaní v 1/2 Spar

Autokemp Špindlerův Mlýn,

Špindlerův Mlýn

Autokemp Špindlerův Mlýn

od 790 KčBungalov bez stravy - 2 osoby

Apartmánový komplex HOLIDAY VILLAGE,

Senec

Apartmánový komplex HOLIDAY VILLAGE

od 680 KčOsoba se snídaní ve...

Hotel AURUM,

Černý Důl

Hotel AURUM

od 895 KčLůžko se snídaní v 1/2...

OREA Resort SKLÁŘ,

Harrachov

OREA Resort SKLÁŘ

od 890 KčLůžko se snídaní v 1/2 DeLuxe,...

Hotel BEŠEŇOVÁ,

Bešeňová

Hotel BEŠEŇOVÁ

od 1 400 KčLůžko se snídaní v 1/2...

Hotel PATRIA,

Štrbské Pleso

Hotel PATRIA

od 2 370 KčLůžko s polopenzí v 1/2...

OREA RESORT HORAL,

Špindlerův Mlýn

OREA RESORT HORAL

od 1 030 KčLůžko se snídaní v 1/2 Classic...

Pension Happy Superior,

Špindlerův Mlýn

Pension Happy Superior

od 900 KčLůžko se snídaní v 1/2

Hotel CLARION Špindlerův Mlýn,

Špindlerův Mlýn

Hotel CLARION Špindlerův Mlýn

od 1 800 KčPokoj 1/1 s polopenzí

Horský pension ALENKA,

Špindlerův Mlýn

Horský pension ALENKA

od 700 KčOsoba se snídaní ve...

Sport hotel POMI,

Harrachov

Sport hotel POMI

od 490 KčLůžko se snídaní

Hotel DIANA,

Špindlerův Mlýn

Hotel DIANA

od 640 KčLůžko se snídaní

 

Výhodné balíčky

kompletní nabídka balíčků

 
 
Hotel Svornost Harrachov Hory Krkonoše.cz Hotel Pension.cz Wellness-Tip.cz